Nauči mlade, promeni svet

 

S obzirom da su mladi nedovoljno informisani o učestalosti i posledicama nasilja a preventivni programi nisu u dovoljnoj meri razvijeni, SOS ženski centar u cilju prevencije nasilja razvio je program vršnjačke edukacije. Vršnjačka edukacija omogućava da mladi informacije značajne za njih dobiju od mladih koji su posebno obučeni da te informacije prezentuju. Iskustva pokazuju da mladi na ovaj način lakše, sa manje otpora i brže usvajaju relevantna znanja. Vršnjački edukatori predstavljaju modele učenja i promene kao i osobe od poverenja kojima se mladi mogu obratiti u problemskim situacijama.
Kroz ovaj program želimo da mladi u većem stepenu prepoznaju kada su izloženi nasilju u različitim relacijama (vršnjačkim, partnerskim, porodičnim), da budu pravilno informisani šta je to nasilje, koji su oblici nasilja, na koji način nasilje ugrožava mentalno zdravlje i ostavlja posledice, kome mogu da se obrate za pomoć, koja je uloga i odgovornost institucija u zaštiti i prevenciji od nasilja. Pored toga, želimo da mladi steknu praktične veštine da se pravovremeno obrate za relevantnu podršku kada prepoznaju indikatore nasilja u nekoj od svojih svakodnevnih relacija. Ovaj program vidimo kao znalajnu dopunu redovnom školskom obrazovanju.

Opšti ciljevi projekta su obuka mladih volonterki od 18 do 30 godina za ulogu vršnjačkih edukatorki i podizanje svesti srednjoškolaca od 16 do 19 godina o fenomenu nasilja. Edukovane volonterke održaće seriju radionica za učenike/ce srednjih škola, u minimum 4 srednje škole ostvarena je saradnja.

Početak realizacije projekta: 01.06.2017.
Kraj realizacije projekta: 31.11.2017

GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU
KANCELARIJA ZA MLADE

SOS Ženski Centar